Trang 3223, kết quả từ 32221 tới 32230 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Công Hiệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Công Hiệu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Phi Hiếm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Phi Hiếm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 24/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Khắc Hậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Khắc Hậu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 4/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Hân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Hân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 14/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Mai Hiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Mai Hiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 8/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Hồng Hiểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hồng Hiểu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 18/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Đình Hiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Hiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 18/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trịnh Đình Hiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Đình Hiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 22/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Quách Văn Hạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quách Văn Hạt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 14/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Đức Hân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Hân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...321832193220322132223223322432253226...74341