Trang 3224, kết quả từ 32231 tới 32240 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiền, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Mai Văn Hần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Hần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 9/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Hách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hách, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 25/11/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Bá Hạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Hạt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 15/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Hạ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Hạ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 16/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Quang Hảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quang Hảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 19/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Duy Hảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Duy Hảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 6/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 7/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lương Văn Hảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Hảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 26/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hảo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...321932203221322232233224322532263227...74341