Trang 3225, kết quả từ 32241 tới 32250 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc Hạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 27/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thị Hảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Hảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 1/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 17/4/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Hân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Văn Hào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Hào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 27/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Thị Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thị Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 10/5/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Đình Hà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Hà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Hà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Đại Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đại Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 16/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hoàng Văn Hài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Hài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 4/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...322032213222322332243225322632273228...74341