Trang 3230, kết quả từ 32291 tới 32300 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Mai Văn Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Đồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 5/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Bá Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Bá Đồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 23/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Dương Công Định

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Công Định, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 11/2/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Bá Đích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Bá Đích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 11/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Tô Minh Đích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Minh Đích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 4/6/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Vũ Quốc Điệc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Quốc Điệc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 5/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đào Xuân Điền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Xuân Điền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 25/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Doản Hồng Đệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Doản Hồng Đệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 21/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Vũ Văn Điều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Điều, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 16/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đào Hồng Điếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Hồng Điếu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 25/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...322532263227322832293230323132323233...74341