Trang 3234, kết quả từ 32331 tới 32340 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Đào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Đào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 7/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lương Mạnh Đa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Mạnh Đa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 16/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 23/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Đức Dục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đức Dục, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đức Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 17/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đỗ Quang Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Quang Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 27/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Đình Dụng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Dụng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 25/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đoàn Lê Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Lê Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 22/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 16/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Cao Văn Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Dũng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...322932303231323232333234323532363237...74341