Trang 3235, kết quả từ 32341 tới 32350 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thìn Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thìn Dương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 15/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Mai Văn Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 25/5/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đinh Văn Dung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Dung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 18/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Thế Dung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thế Dung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 26/12/1976, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Mai Sỹ Duyệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Sỹ Duyệt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 11/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Năng Dốc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Năng Dốc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 27/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Thiều Sỷ Duần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thiều Sỷ Duần, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Dương Thị Duyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Thị Duyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 30/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Đăng Dung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đăng Dung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 7/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Du

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Du, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 22/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...323032313232323332343235323632373238...74341