Trang 3236, kết quả từ 32351 tới 32360 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Anh Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Anh Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 11/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hà Huy Dốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Huy Dốn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 8/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Duy Diệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Diệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 23/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trịnh Đình Do

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Đình Do, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 22/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Do

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Do, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 6/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trịnh Đức Diệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Đức Diệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 27/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Trọng Do

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Trọng Do, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 26/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Bá Dinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Bá Dinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 19/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Thế Doản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Doản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 21/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Dinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Dinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 20/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...323132323233323432353236323732383239...74341