Trang 3239, kết quả từ 32381 tới 32390 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Huy Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Huy Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 30/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 11/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Cao Xuân Cư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Xuân Cư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 3/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trịnh Đình Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Đình Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Cờ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Cờ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 18/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Duy Cương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Duy Cương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 30/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đinh Văn Cư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Cư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 17/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Văn Cư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Cư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 4/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Vũ Xuân Cúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Xuân Cúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 14/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Cộng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Cộng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 18/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...323432353236323732383239324032413242...74341