Trang 3245, kết quả từ 32441 tới 32450 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Ngọc Cẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ngọc Cẩn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 28/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 7/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Vũ Ngọc Cần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Ngọc Cần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 14/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗng Văn Cầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Cầu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 1/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Thanh Cát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thanh Cát, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 17/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 6/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Khác Cẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Khác Cẩm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 16/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Văn Cáy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Cáy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 9/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Đình Căn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Căn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Ngọc Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Cảnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 13/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...324032413242324332443245324632473248...74341