Trang 3268, kết quả từ 32671 tới 32680 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Xuân Phì

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Phì, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 22/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đình Phi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Phi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 22/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Hữu Phẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hữu Phẩm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Cao Xuân Phác

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Xuân Phác, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 15/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 21/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trịnh Đình Phấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Đình Phấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 3/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trịnh Ngọc Phan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Ngọc Phan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Mai Ngọc Phách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Ngọc Phách, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phác

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phác, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Cao Phan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Cao Phan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 5/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...326332643265326632673268326932703271...74341