Trang 3269, kết quả từ 32681 tới 32690 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Cầm Bá ốt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cầm Bá ốt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 21/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Trọng ổn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Trọng ổn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 11/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Oanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Oanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 5/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗng Viết Nơi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Viết Nơi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 24/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Quách Văn Nổm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quách Văn Nổm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 20/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Vũ Quang Oánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Quang Oánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 26/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Thanh Oai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thanh Oai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Trọng ó

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng ó, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 22/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Mai Văn Nông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Nông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 9/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hà Trọng Nụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Trọng Nụ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 6/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...326432653266326732683269327032713272...74341