Trang 3281, kết quả từ 32801 tới 32810 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 15/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗng Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 13/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Văn Miên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Miên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 20/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Quang Miên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Miên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 26/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Đăng Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đăng Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 22/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Bá Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Bá Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 22/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Xuân Mật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Mật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 25/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Hữu Mân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hữu Mân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 6/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Mấm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Mấm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 9/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Đức Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 4/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...327632773278327932803281328232833284...74341