Trang 3286, kết quả từ 32851 tới 32860 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Viết Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Viết Lương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 6/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Xuân Lụng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Lụng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 10/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hồ Văn Luyện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Luyện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 14/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Cao Thắng Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Thắng Lợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 6/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lụ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 25/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Văn Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Lợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 24/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hà Văn Luyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Luyến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 17/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trịnh Văn Luận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Văn Luận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 20/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Cao Xuân Luận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Xuân Luận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 19/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đinh Văn Lởi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Lởi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 9/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...328132823283328432853286328732883289...74341