Trang 3289, kết quả từ 32881 tới 32890 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Quang Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quang Lộc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 9/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Văn Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 10/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Đức Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đức Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 10/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lịch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lịch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 28/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Liệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Liệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 7/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Trung Loại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trung Loại, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 11/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lâm Xuân Loan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Xuân Loan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 14/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Ngọc Tửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ngọc Tửu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 29/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trương Thị Tứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Thị Tứ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 27/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đỗ Tư Liểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Tư Liểu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 12/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...328432853286328732883289329032913292...74341