Trang 3290, kết quả từ 32891 tới 32900 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Hậu Từ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hậu Từ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 13/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lưu Đình Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Đình Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 14/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Hậu Tường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hậu Tường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 10/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Tường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Tường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Văn Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Tùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 13/8/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Hồng Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hồng Tư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 10/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Đình Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Tùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 15/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Tư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Cao Tường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Tường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 6/10/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Dương Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Tùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 11/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...328532863287328832893290329132923293...74341