Trang 3291, kết quả từ 32901 tới 32910 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đăng Trung Tuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đăng Trung Tuyến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 8/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 13/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Tuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Tuân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 16/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Trước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Trước, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 8/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Văn Tuất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tuất, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 28/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Văn Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 26/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 8/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 21/5/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...328632873288328932903291329232933294...74341