Trang 3295, kết quả từ 32941 tới 32950 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Minh Triêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Triêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Cao Viết Trí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Viết Trí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 28/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Toa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Toa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 6/7/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Văn Tín

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Tín, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 11/6/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Toàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 29/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Dương Văn Tín

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Tín, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 29/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Kế Toại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Kế Toại, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Tình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Tình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 3/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đào Xuân Tình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Xuân Tình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 22/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Văn Tĩu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tĩu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 7/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...329032913292329332943295329632973298...74341