Trang 3312, kết quả từ 33111 tới 33120 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Sáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Sáng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 26/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hồ Văn Quỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Quỳ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 30/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đinh Văn Quyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Quyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 15/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Viết Quyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Viết Quyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 2/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Quỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Quỳnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đình Quỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Quỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 27/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Mậu Quán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Mậu Quán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Văn Quyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Quyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng Văn Quyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Quyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 2/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phan Xuân Quỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Xuân Quỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 4/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...330733083309331033113312331333143315...74341