Trang 3313, kết quả từ 33121 tới 33130 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 19/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Khắc Quế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Khắc Quế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 30/11/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hồ Xuân Phượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Xuân Phượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 7/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phùng Đình Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Đình Phương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 5/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 7/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Thị Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thị Phương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 5/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 6/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Thị Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Phương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Dương Bá Phước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Bá Phước, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 20/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Hoàng Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hoàng Phúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 26/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...330833093310331133123313331433153316...74341