Trang 3317, kết quả từ 33161 tới 33170 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Niêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Niêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 17/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Xuân Niệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Niệm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 9/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗng Viết Nhử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Viết Nhử, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 13/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhuận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 18/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Nhường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Nhường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 10/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lương Văn Nhượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Nhượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 26/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 20/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Võ Quang Nhuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Quang Nhuận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 20/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhuận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 26/2/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Bá Nhỏ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Bá Nhỏ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 19/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...331233133314331533163317331833193320...74341