Trang 3322, kết quả từ 33211 tới 33220 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗng Văn Nghị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Nghị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 30/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Võ Trương Mỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Trương Mỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 3/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 1/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Doãn Mợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Doãn Mợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 12/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 20/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Như Mười

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Như Mười, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 23/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Đồng Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đồng Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 9/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Phi Mưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phi Mưu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Đình Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 5/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn Mỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Mỹ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...331733183319332033213322332333243325...74341