Trang 3330, kết quả từ 33291 tới 33300 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lộc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 27/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lộc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 8/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Ngọc Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Ngọc Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đinh Sỹ Loan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Sỹ Loan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 11/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 17/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Loan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Loan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 8/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Phi Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Phi Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 17/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Bùi Viết Loan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Viết Loan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 18/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Loan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Loan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 2/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lịch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lịch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 10/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...332533263327332833293330333133323333...74341