Trang 3340, kết quả từ 33391 tới 33400 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Hường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Hường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 9/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thị Hường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Hường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 18/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Dương Đình Hương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Đình Hương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 12/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Hưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hưng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 12/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Hưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Hưng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 8/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hưng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 26/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đào Viết Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Viết Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 2/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 31/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Hữu Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 13/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...333533363337333833393340334133423343...74341