Trang 3344, kết quả từ 33431 tới 33440 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Tán Chạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tán Chạo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 16/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗ Huy Chạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Huy Chạc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cát, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 11/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗng Văn Cát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Cát, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 6/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Như Cầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Như Cầu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 12/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Chàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Chàng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 20/16/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Thế Cẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Cẩm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 28/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Khuất Văn Cậy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Khuất Văn Cậy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Căn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Căn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 21/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chàng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 20/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...333933403341334233433344334533463347...74341