Trang 3345, kết quả từ 33441 tới 33450 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 30/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đoàn Viết Căn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Viết Căn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 10/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Kiều Văn Cát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Kiều Văn Cát, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 19/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Duy Cao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Duy Cao, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 5/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Xuân Cao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Cao, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 12/12/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Vũ Bá Các

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Bá Các, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 6/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Ca

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Ca, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đình Bốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Bốn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 2/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ca

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ca, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 19/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bộ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...334033413342334333443345334633473348...74341