Trang 3350, kết quả từ 33491 tới 33500 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Duy ất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy ất, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 7/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗ Xuân ái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Xuân ái, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Vũ Văn A

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn A, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 18/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Y

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Y, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 22/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Xuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Xuyến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 4/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Vũ Văn ý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn ý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 13/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Nguyên Xứng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Nguyên Xứng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 31/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Bùi Văn Xứng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Xứng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Ngọc Xứng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Xứng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 20/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đào Văn Xương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Xương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 29/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...334533463347334833493350335133523353...74341