Trang 3358, kết quả từ 33571 tới 33580 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Anh Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Anh Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 19/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Vũ Ngọc Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Ngọc Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 4/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trịnh Thế Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Thế Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 30/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mạch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 13/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đỗng Văn Niên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Niên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 12/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Bùi Đức Mây

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đức Mây, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 15/12/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Quý Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quý Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 25/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mậu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 4/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Quốc Mạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quốc Mạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 15/5/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hoàng Văn Mạ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Mạ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 10/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...335333543355335633573358335933603361...74341