Trang 3361, kết quả từ 33601 tới 33610 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đức Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Lương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 4/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 24/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đồng Văn Lục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng Văn Lục, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Luân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Luân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 18/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Lụa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Lụa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 1/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Luật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Luật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 22/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đỗng Văn Luận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Luận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 15/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lộc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 5/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lúa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lúa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 2/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lù

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lù, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 7/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...335633573358335933603361336233633364...74341