Trang 3362, kết quả từ 33611 tới 33620 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đoàn Đại Luyện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Đại Luyện, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Vũ Chí Lớn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Chí Lớn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 6/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đoàn Bá Loan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Bá Loan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 27/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Hồng Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hồng Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 22/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Quang Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Lộc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 3/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Dương Văn Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 26/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đào Ngọc Loan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Ngọc Loan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 25/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Văn Linh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Linh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 4/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lịch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lịch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 23/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Võ Đình Lưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Đình Lưu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 19/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...335733583359336033613362336333643365...74341