Trang 3377, kết quả từ 33761 tới 33770 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Đình Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đình Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 12/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Giang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Giang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 21/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Sỹ Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sỹ Hai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 22/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Đệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Đệ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Gộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Gộc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Vũ Đình Đệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đình Đệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 15/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Bùi Văn Đình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Đình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 21/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Ngô Văn Tuý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Tuý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...337233733374337533763377337833793380...74341