Trang 3378, kết quả từ 33771 tới 33780 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Phú Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phú Đạt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Tống Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Tống Đạt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 24/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Minh Đàm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Minh Đàm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Xuân Diệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Diệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 2/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Xuân Diệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Diệu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đỗng Bá Danh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Bá Danh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Quốc Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quốc Cường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Dương Mạnh Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Mạnh Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 3/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Bùi Thanh Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thanh Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Bùi Xuân Côi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Xuân Côi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...337333743375337633773378337933803381...74341