Trang 3390, kết quả từ 33891 tới 33900 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đình Sắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Sắc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 14/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sáu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Huy Quyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Huy Quyết, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Quy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Quy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 4/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Sáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Sáng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 15/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Văn Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Quý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Quách Văn Sào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quách Văn Sào, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đỗng Xuân Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Xuân Quý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 15/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 6/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Hải Quân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hải Quân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 23/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...338533863387338833893390339133923393...74341