Trang 3391, kết quả từ 33901 tới 33910 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thế Quyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Quyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 29/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đào Trọng Quyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Trọng Quyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 28/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Kim Văn Phan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Kim Văn Phan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 15/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hà Xuân Nô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Xuân Nô, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 31/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Phú Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Phú Phúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 10/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Bùi Văn Phóng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Phóng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 12/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đỗng Doãn Nhâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Doãn Nhâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 3/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Bạch Hồng Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bạch Hồng Phương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 14/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 4/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Văn Mại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Mại, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...338633873388338933903391339233933394...74341