Trang 3392, kết quả từ 33911 tới 33920 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 3/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Nỏn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Nỏn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 17/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Mạnh Ngân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Mạnh Ngân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 25/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Ngô Văn Ngữ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Ngữ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 31/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đạt Nguyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đạt Nguyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 29/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đình Ngụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Ngụ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 9/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Tạ Văn Mỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Văn Mỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nga

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nga, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 17/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng Văn Năng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Năng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 8/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 28/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...338733883389339033913392339333943395...74341