Trang 3395, kết quả từ 33941 tới 33950 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Lương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 15/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗ Cao Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Cao Lợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 14/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Văn Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Lộc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Kim Văn Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Kim Văn Lộc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đình Lang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Lang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 13/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lại, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 10/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Lâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 22/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lưu Toàn Lái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Toàn Lái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 26/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Quách Như Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quách Như Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 6/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Bùi Văn Kỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Kỷ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...339033913392339333943395339633973398...74341