Trang 3403, kết quả từ 34021 tới 34030 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Chung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Chung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Viết Củ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Viết Củ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 8/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Văn Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 15/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Thiện Chung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thiện Chung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 27/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Quách Đức Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quách Đức Chính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Văn Chung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Chung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 7/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Dương Văn Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 19/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 1/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Bùi Văn Chanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Chanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...339833993400340134023403340434053406...74341