Trang 3407, kết quả từ 34061 tới 34070 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Quang Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 4/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Ngyễn Quang Vỡ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngyễn Quang Vỡ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 28/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Tuấn Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Tuấn Việt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 15/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Thiều Văn Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thiều Văn Tư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Vũ Văn Viên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Viên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 10/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đỗng Văn Viện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Viện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 23/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Hồng Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hồng Việt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Vũ Gia Tự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Gia Tự, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Mạnh Tường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Mạnh Tường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 20/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...340234033404340534063407340834093410...74341