Trang 3412, kết quả từ 34111 tới 34120 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Thi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thế Tàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Tàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 29/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Kim Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Kim Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 17/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Tản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Tản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 20/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 16/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trịnh Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 7/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Công Khanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Công Khanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Vũ Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Quang Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Tân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...340734083409341034113412341334143415...74341