Trang 3429, kết quả từ 34281 tới 34290 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Hành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Quang Hàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Hàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 4/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Hà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Ngọc Hà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Hà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 3/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hay

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hay, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 3/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đỗ Mạnh Hà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Mạnh Hà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 13/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 2/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Guồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Guồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 10/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Chu Văn Giới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Văn Giới, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 7/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Gầy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Gầy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 12/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...342434253426342734283429343034313432...74341