Trang 3435, kết quả từ 34341 tới 34350 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nhữ Văn Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nhữ Văn Đạt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 14/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Đạt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ An Đình Đạm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ An Đình Đạm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 12/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Vũ Văn Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Đạt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 24/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Chu Đức Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Đức Đạt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 12/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Mai Xuân Đại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Xuân Đại, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 27/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trịnh Đình Đại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Đình Đại, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 16/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Khắc Dược

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Khắc Dược, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 31/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Bá Đảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Đảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 25/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hoàng Văn Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Dương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 28/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...343034313432343334343435343634373438...74341