Trang 3437, kết quả từ 34361 tới 34370 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 10/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phan Chí Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Chí Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 12/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Văn Tôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tôn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Lê Văn Tom

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tom, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/6/1965, hiện đang yên nghỉ tại Vang Quới - Xã Vang Quới Đông - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 8/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Văn Tòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tòng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Lê Văn Tôm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tôm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/8/1963, hiện đang yên nghỉ tại Bình Thành - Xã Bình Thành - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Duyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Duyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 4/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Kiều Văn Dưa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Kiều Văn Dưa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn Dung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Dung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 25/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...343234333434343534363437343834393440...74341