Trang 3455, kết quả từ 34541 tới 34550 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Xoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xoàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 8/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Thị Vượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thị Vượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 7/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Vượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Vượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 10/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thị Sanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Sanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Viết Xoan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Viết Xoan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 12/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hà Văn Vịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Vịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 16/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Kim Vững

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Kim Vững, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 15/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Hữu Vịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hữu Vịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 8/2/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Việt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 17/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Quang Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 21/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...345034513452345334543455345634573458...74341