Trang 3456, kết quả từ 34551 tới 34560 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hồ Sĩ Vĩnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Sĩ Vĩnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 10/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Việt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Thị Vịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Vịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 12/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Dương Văn Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Việt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 26/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Quang Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 14/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đỗng Văn Viện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Viện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 28/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 8/8/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Đình Viết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Viết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 6/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Vi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Vi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 6/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Văn Viết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Viết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 11/10/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...345134523453345434553456345734583459...74341