Trang 3457, kết quả từ 34561 tới 34570 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trương Tố Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Tố Văn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Tống Viên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tống Viên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 4/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hồ Văn Vẽ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Vẽ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Viên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Viên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 13/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Viên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Viên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 22/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Thiều Quang Vệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thiều Quang Vệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 14/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đồng Xuân Vi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng Xuân Vi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 4/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Đức Tý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đức Tý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 30/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Thế Vận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thế Vận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phan Công Uẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Công Uẩn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 27/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...345234533454345534563457345834593460...74341