Trang 3462, kết quả từ 34611 tới 34620 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Minh Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Tuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 8/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Vũ Đình Tụng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đình Tụng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 22/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đức Tuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Tuyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 23/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗ Xuân Tuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Xuân Tuyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 5/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/4/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lương Quang Tuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Quang Tuận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 21/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Văn Tưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Tưởng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 16/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Tạ Văn Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Văn Tuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 8/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Xuân Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Tuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 5/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Minh Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Tuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 13/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...345734583459346034613462346334643465...74341