Trang 3475, kết quả từ 34741 tới 34750 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 17/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Thảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Thảng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 17/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Đức Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 21/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 11/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 17/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Cao Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 29/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đào Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 1/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Vũ Thị Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Thị Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 27/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Vũ Công Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Công Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 1/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...347034713472347334743475347634773478...74341