Trang 3478, kết quả từ 34771 tới 34780 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Tắm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tắm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 4/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Tân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 25/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗng Văn Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Tân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 21/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tác

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tác, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 13/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đỗ Văn Tặng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Tặng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 28/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Sỹ Tăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Sỹ Tăng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 3/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đào Đình Tam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Đình Tam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 18/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Dương Văn Tái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Tái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 29/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...347334743475347634773478347934803481...74341