Trang 3479, kết quả từ 34781 tới 34790 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đức Sở

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Sở, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 28/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đào Ngọc Tàu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Ngọc Tàu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 5/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗ Đắc Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Đắc Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 17/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nghiêm Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nghiêm Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 25/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Vương Đình Tam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vương Đình Tam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 8/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Bùi Văn Sỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Sỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 22/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Đình Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đình Sinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 6/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Soát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Soát, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 3/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Phúc Sính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phúc Sính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 12/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...347434753476347734783479348034813482...74341