Trang 3502, kết quả từ 35011 tới 35020 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Vũ Quang Khải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Quang Khải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Vũ Đình Kế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đình Kế, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kham

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kham, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hy, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Van Kha

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Van Kha, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kha

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kha, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Văn Kế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Kế, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Phú Hứa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phú Hứa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn Lan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Lan, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...349734983499350035013502350335043505...74341