Trang 3507, kết quả từ 35061 tới 35070 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lâm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nông Văn Lún

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Văn Lún, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đồng chí Lư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng chí Lư, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Lương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lạc, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trịnh Đình Lư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Đình Lư, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Văn Lạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Lạc, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Đức Lô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Lô, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Luyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Luyến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Lưu Luyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Lưu Luyến, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...350235033504350535063507350835093510...74341